Adatvédelmi tájékoztató - Schäffer Szilvia E.V. | flover.hu

A flover.hu böngészése, illetve a hozzájárulásokmegadása egyúttal az alábbi feltételek megismerését és elfogadását is jelenti.

1. Az adatkezelő megnevezése, azonosítása
Az adatkezelő neve: Schäffer Szilvia E.V.
Az adatkezelő nyilvántartási száma: 54104242
Az adatkezelő levélcíme: 2072 Zsámbék, Kálvária utca 4.

2. Az adatkezelés általános szabályai, Infotv.
Jelen adatkezelési szabályzat időbeli hatálya 2018. október 04. napjától visszavonásig tart. Jelen szabályzat fogalomrendszere megegyezik a 2011. évi CXII. Infotv. 3. §-ban meghatározott értelmezőfogalommagyarázatoknak.

Ez alapján:
• érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagyközvetve - azonosítható természetes személy;
• személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosítójele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
• hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelőtájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozószemélyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
• adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezőszervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének céljátmeghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseketmeghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
• adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy aműveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala,összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adattovábbi felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése,valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
• adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővététele;
• adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint azalkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
• adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezésealapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi.
• adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagymegsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

A Schäffer Szilvia E.V. adatvédelmi rendszerének felügyeletét Schaffer Szilvia ügyvezetőlátja el. A Schäffer Szilvia E.V. / flover.hu direkt marketing tevékenységet (pl. hírlevelek küldése) nem végez. A Schäffer Szilvia E.V. az adat felvétele előtt minden esetben közli az érintettel az adatkezelés célját és az adatkezelés jogalapját. A Schäffer Szilvia E.V. személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettségteljesítése érdekében, az érintett előzetes hozzájárulása vagy törvény, illetve törvényi felhatalmazás alapján kezel, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok haladéktalanul törlésre kerülnek.

A Schäffer Szilvia E.V.-nél adatkezelést végző alkalmazott(ak) és a Schäffer Szilvia E.V. megbízásából azadatkezelésben résztvevő(k), annak valamely műveletét végző szervezet(ek) alkalmazottjaikötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként tekinteni. A személyes adatokat kezelő és azokhoz hozzáférési lehetőséggel rendelkező személy(ek) kötelesek Titoktartási nyilatkozatot tenni. Ha a szabályzat hatálya alatt álló érintett tudomást szerez arról, hogy a Schäffer Szilvia E.V. által kezeltszemélyes adata hibás, hiányos vagy időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni vagy helyesbítésétaz adatrögzítésért felelős, jelen szabályzatban megnevezett munkatárs(ak)nál kezdeményezni.

Az adatkezelésnek mindenkor meg kell felelnie a célhoz kötöttség alapelvének. Személyes adat kezelésére csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében vanlehetőség, a Schäffer Szilvia E.V. által kezelt személyes adatok magáncélra való felhasználása, továbbadása szigorúan tilos! A Schäffer Szilvia E.V. megbízásából adatfeldolgozói tevékenységet végző természetes vagy jogiszemély(ek)re, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet(ek)re vonatkozóadatvédelmi kötelezettségeket minden esetben az adatfeldolgozóval kötött megbízási szerződés tartalmazza. A Schäffer Szilvia E.V. munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyekne nézhessenek bele a személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adatok tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy azok jogosulatlan személy részére ne is legyenekhozzáférhetők, megismerhetők, megváltoztathatók vagy megsemmisíthetők.

3. Az érintettek tájékoztatása és jogainak érvényesítése
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, továbbá kérheti személyes adatainak helyesbítését vagy a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével törlését írásban, a schafferszilvia09@gmail.come-mail címen.

3.1. A tájékoztatáshoz való jog
Az érintett kérelmére tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagyrendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó(k) által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, azadatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó(k) nevéről, címéről és azadatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről,hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá az adattovábbítás jogalapjáról éscímzettjéről.

A Schäffer Szilvia E.V. az érintett személyes adatának kezelésével összefüggő kérelmére abenyújtástól számított legkésőbb 15, tiltakozási jog gyakorlása esetén 5 napon belülírásban, közérthető formában választ ad. A tájékoztatás kiterjed az Infotv. 15. § (1) bekezdésében meghatározott információkra, amennyiben az érintett tájékoztatása törvény alapján meg nem tagadható. A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, költségtérítést a Schäffer Szilvia E.V. csak az Infotv. 15. § (5)bekezdésében meghatározott esetben számíthat fel. a Schäffer Szilvia E.V. kérelmet csak az Infotv. 9. § (1)-ében vagy a 19. §-ában meghatározott okokbólutasít el, erre csak indoklással, az Infotv. 16. § (2)-ében meghatározott tájékoztatással, szintén írásbankerül sor.

A valóságnak nem megfelelő adatot az adatkezelő, amennyiben a szükséges adatok és azazokat bizonyító közokiratok rendelkezésre állnak helyesbíti, és az Infotv. 17. § (2)bekezdésében meghatározott okok fennállása esetén intézkedik a kezelt személyes adat törléseiránt.

3.2. A tájékoztatáshoz való jog
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
- ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelő(k)re vonatkozó jogikötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő(k), adatátvevő vagy harmadik személy jogosérdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
- ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
- továbbá a törvényben meghatározott egyéb eset(ek)ben.

A Schäffer Szilvia E.V. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, delegfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, majd annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, amelyről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás megalapozott, a Schäffer Szilvia E.V. az adatkezelést megszünteti, és azadatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekrőlértesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik szintén kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha az érintett a tiltakozás tárgyában hozott döntéssel nem ért egyet, vagy a határidő betartásáta Schäffer Szilvia E.V. elmulasztja, az érintett a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül belül az Infotv. 22. §-ában meghatározottak szerint bírósághozfordulhat.

Amennyiben a benyújtott tiltakozás indokolt, az adatkezelő az Infotv. 21. § (3) bekezdésébenm eghatározottak szerint jár el.

3.3. Személyes adatok zárolása
A Schäffer Szilvia E.V. zárolja a személyes adatot, adatokat, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére állóinformációk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zároltszemélyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely aszemélyes adat törlését korábban kizárta.

3.4. Személyes adatok törlése
Schäffer Szilvia E.V. a személyes adatot törli, ha annak kezelése jogellenes, az érintett a fentiek szerint kéri, a kezelt adathiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére legfeljebb 30 nap áll a Schäffer Szilvia E.V. rendelkezésére.

Schäffer Szilvia E.V. a megtett intézkedéseiről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot, adatokat adatkezelés céljára továbbította.

Schäffer Szilvia E.V. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonságkövetelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybevett adatfeldolgozó(k) által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat egyaránt megtéríti. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmétaz adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Ugyanígy nem téríti meg a kárt,amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Schäffer Szilvia E.V. törekszik az üzemeltetés technikai paramétereit mindig gondosan ellenőrizni, ennek ellenére a adódhatnak a kommunikáció során technikai hibák (pl. elveszett üzenet). Az ilyen okból előforduló hibák esetén a Schäffer Szilvia E.V. nem vállal felelősséget, az ezekből eredő minden felelősségét kizárja. Ugyanekkor a Schäffer Szilvia E.V. kéri az esetlegesen előforduló ilyen hibákat, szolgáltatási hiányosságokat haladéktalanul jelezni a schafferszilvia09@gmail.com e-mail címen vagy a +3620-271-7078-as telefonszámon! A Schäffer Szilvia E.V. vállalja, hogy minden esetben intézkedik a tudomására jutott hibák lehető legrövidebb időn belül történő kijavításáról és kötelességének teljesítéséről.

Az érintett a Schäffer Szilvia E.V. adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a NAIH-hozfordulhat:
A hatóság teljes neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
A hatóságszékhelye: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
A hatóság weblapja: www.naih.hu

4. A Schäffer Szilvia E.V. honlapjának használata során megvalósuló adatkezelések
Az adatkezelés helye a Schäffer Szilvia E.V., székhelye: 2072 Zsámbék, Kálvária utca 4.

4.1. A honlap adatkezelése, kapcsolatfelvétel
A Schäffer Szilvia E.V. / flover.hu honlapján, az oldal látogatottsági adatait elemző szoftver fut. Ez a szoftver az Infotv. rendelkezései szerinti személyes adatot nem kezel, a látogatásokról azonbanadatokat rögzít. A Schäffer Szilvia E.V. látogatóiról az alábbi, automatikusan keletkezőinformációkat, ún. cookie-kat kapja:a látogató internetprotokoll-címe (IP-címe), a látogatás időpontja, a megtekintett oldalakadatai és a használt böngészőprogram megnevezése.

Mivel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság és a nemzetközileg elfogadottgyakorlat alapján az IP-cím akár relatív személyes adattá is válhat, így a Schäffer Szilvia E.V. minden,a honlap adatkezelése során tudomására jutott adato(ka)t jelen szabályzat szerinti, személyesadatokat megillető védelemmel kezel.

A Schäffer Szilvia E.V. a honlapján jelen tájékoztatóval tájékoztatja a látogatókat az adatgyűjtésről, az ezen felül felmerülő kérdésekre az érintett kifejezett kérésére készséggel válaszol.

A Schäffer Szilvia E.V. honlapján lehetősége van a látogatónak a Schäffer Szilvia E.V.-vel történőkapcsolatfelvételre is. E-mail küldésével vagy a weboldalon található ún.kapcsolati űrlap kitöltésével a látogató megadhatja a kapcsolatfelvételhezszükséges releváns adatait és üzenetet hagyhat. Az adatok elküldésére azonban csak akkor van lehetősége azérintettnek, ha elfogadja a Schäffer Szilvia E.V. adatkezelési szabályait. Ezt egy jelölőnégyzet bejelölésével teheti meg, különben a honlapon keresztül nem tudja megküldeni az üzenetét.

Jelen adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása [Infotv. 5. § (1) a) és 6. § (6)], miszerint „az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében azérintett hozzájárulását vélelmezni kell”. Az adatkezelés célja: a honlaplátogatási szokások vizsgálata, a Schäffer Szilvia E.V.-vel történőkapcsolatfelvétel megkönnyítése és elősegítése. A kezelt adatok köre: a látogató internetprotokoll-címe (IP-címe), a látogatás időpontja, a látogató által megadott név, e-mail cím, telefonszám, a kapcsolatfelvétel tárgya, és az üzenet szövege.

Az adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulása. Az adattárolás határideje: az adatfelvételtől számított legfeljebb egy év, a kapcsolatfelvételicél megvalósulásáig. Az adattárolás módja: elektronikus

5. Az adatfeldolgozó(k) megnevezése
A Schäffer Szilvia E.V. ügyvezetője, Schaffer Szilvia nem rendelkezik informatikai végzettséggel és tapasztalattal, ezért az alábbi adatfeldolgozó(k) szolgáltatásait veszi igénybe:

Az adatfeldolgozó neve: Produkciós Részleg Korlátolt Felelősségű Társaság
Az adatfeldolgozó cégjegyzékszáma: Cg.01-09-930891
Az adatfeldolgozó címe: 1141 Budapest, Bazsarózsa u. 88.
Az adatfeldolgozás célja: hosting szolgáltatás

Az adatfeldolgozó(k) az adatkezelést a Schäffer Szilvia E.V. utasításai szerint végzik.

Azadatfeldolgozó(k) az adatkezeléstérintő érdemi döntést nem hozhatnak, a tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólaga Schäffer Szilvia E.V. rendelkezései szerint dolgozhatják fel, saját céljára adatfeldolgozást nemvégezhetnek, az adatokat harmadik fél számára nem adhatják át, továbbá a személyes adatokat a Schäffer Szilvia E.V. rendelkezései szerint kötelesek tárolniés megőrizni.

6. Az adatvédelmi nyilatkozat megváltoztatása
A Schäffer Szilvia E.V. fenntartja a jogot, hogy a nyilatkozatot módosítsa.

Amennyiben a nyilatkozat módosítása az érintett által megadott személyes adatainak felhasználását érinti, úgy a változtatásokról a felhasználót e-mail formájában tájékoztatja. Amennyiben a nyilatkozat módosításából kifolyólag az adatkezelés paraméterei is megváltoznak, a Schäffer Szilvia E.V. külön megkéri az érintett hozzájárulást.

7. A belső adatvédelemért felelős személy és elérhetőségei
Schaffer Szilvia +3620-271-7078, schafferszilvia09@gmail.com

8. Jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdések köre
A fent nevezett kérdésekben az Infotv. szabályai és a Schäffer Szilvia E.V. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatai az irányadók.

Árajánlat kérés

Megismertem és elfogadtam az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat!
Hozzájárulok az adataim kezeléséhez.